2023 സെപ്തംബർ 04 ന് ചേർന്ന കമ്മിഷൻ യോഗതീരുമാനം


താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും 

ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് - സംസ്ഥാനതലം 

 1. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ലക്ചറർ ഇൻ ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് (ഗവ.പോളിടെക്നിക്കുകൾ). 
 2. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ലക്ചറർ ഇൻ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്  (ഗവ.പോളിടെക്നിക്കുകൾ). 
 3. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ലക്ചറർ ഇൻ ടെക്സൈ്റ്റൽ ടെക്നോളജി (ഗവ.പോളിടെക്നിക്കുകൾ). 
 4. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ലക്ചറർ ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (ഗവ.പോളിടെക്നിക്കുകൾ). 
 5. മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ (മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ-ന്യൂറോളജി) ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. 
 6. കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡിൽ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്. 
 7. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ഇൻ ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ എഞ്ചിനീയറിങ്. 
 8. കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ഇന്റേണൽ ഒാഡിറ്റ്). 
 9. ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് വകുപ്പിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ. 
 10. വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പിൽ സൂപ്പർവൈസർ (ഐ.സി.ഡി.എസ്.).
 11. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് 2 ഇൻ പ്രിന്റിങ് ടെക്നോളജി. 
 12. കേരള പോലീസ് (മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിങ്) വകുപ്പിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ. 
 13. കേരള പോലീസ് (മൗണ്ടഡ് പോലീസ് യൂണിറ്റ്) വകുപ്പിൽ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (മൗണ്ടഡ് പോലീസ്). 
 14. സർക്കാർ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 
 15. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ലോവർ ഡിവിഷൻ ടൈപ്പിസ്റ്റ് (തസ്തികമാറ്റം മുഖേന). 
 16. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ അസിസ്റ്റന്റ് റെക്കോർഡിസ്റ്റ്. 

 17. കേരള ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ ഓവർസീയർ ഗ്രേഡ് 1 (ഇലക്ട്രിക്കൽ). 
 18. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഫിറ്റർ. 
 19. ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിങ് വകുപ്പിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ. 
 20. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ എ.സി. പ്ലാന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. 
 21. ഓവർസീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ കൺസൾട്ടന്റ്സ് ലിമിറ്റഡിൽ (ഒ.ഡി.ഇ.പി.സി.) ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 2. 
 22. കേരള ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ലിമിറ്റഡിൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്പയിലർ. 
 23. കേരള ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ലിമിറ്റഡിൽ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ്. 
 24. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ സ്റ്റോർ കീപ്പർ. 
 25. സ്റ്റേറ്റ് ഫാമിങ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരള ലിമിറ്റഡിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (മെക്കാനിക്കൽ). 
 26. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡ്ലൂം വീവേഴ്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡിൽ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (സൊസൈറ്റി കാറ്റഗറി). 
 27. കേരളത്തിലെ സഹകരണമേഖലയിലെ അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റികളിൽ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (ജനറൽ കാറ്റഗറി). 
 28. കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റബ്ബർ മാർക്കറ്റിങ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ ക്ലർക്ക് (സൊസൈറ്റി കാറ്റഗറി). 

ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് - ജില്ലാതലം 

 1. വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ (മാത്തമാറ്റിക്സ്) മലയാളം മീഡിയം (തസ്തികമാറ്റം മുഖേന). 
 2. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ സ്കിൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2. 

സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് - സംസ്ഥാനതലം 

 1. കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ - മാത്തമാറ്റിക്സ് (പട്ടികവർഗ്ഗം). 
 2. കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ - കെമിസ്ട്രി (പട്ടികവർഗ്ഗം). 
 3. കേരള പോലീസ് സർവീസിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ട്രെയിനി (ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്) (പട്ടികവർഗ്ഗം). 
 4. ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ഗ്രേഡ് 2 (പട്ടികവർഗ്ഗം). 
 5. അച്ചടി വകുപ്പിൽ ഓഫ്സെറ്റ് പ്രിന്റിങ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ് 2 (പട്ടികവർഗ്ഗം). 
 6. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (പട്ടികവർഗ്ഗം). 
 7. ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ഇ.സി.ജി. ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 2 (പട്ടികവർഗ്ഗം). 
 8. കേരള മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡിൽ (ടൈറ്റാനിയം ഡൈ ഓക്സൈഡ് പിഗ്മെന്റ് യൂണിറ്റ്) സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഗ്രേഡ് 2 (പട്ടികവർഗ്ഗം) (വിമുക്തഭടൻമാർ മാത്രം). 

സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് - ജില്ലാതലം 

 • കൊല്ലം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിൽ ‘ആയ’ (അതതു പ്രദേശങ്ങളിലെ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട യോഗ്യരായ വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും മാത്രം). 

എൻ.സി.എ. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് - സംസ്ഥാനതലം 

 1. മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ മോഡലർ (എൽ.സി./ഐ.). 
 2. ജയിൽ വകുപ്പിൽ ഫീമെയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ (ഹിന്ദുനാടാർ). 
 3. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് (ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ). 
 4. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിൽ പ്യൂൺ/വാച്ച്മാൻ (കെ.എസ്.എഫ്.ഇ.യിലെ പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും നേരിട്ടുള്ള നിയമനം) (പട്ടികവർഗ്ഗം). 
 5. കേരള ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ലിമിറ്റഡിൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്പയിലർ  (മുസ്ലീം). 
 6. കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2/ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (സൊസൈറ്റി കാറ്റഗറി) (പട്ടികജാതി, മുസ്ലീം, എൽ.സി./എ.ഐ.). 
 7. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡ്ലൂം വീവേഴ്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡിൽ സെയിൽസ്മാൻ ഗ്രേഡ് 2/സെയിൽസ് വുമൺ ഗ്രേഡ് 2 (സൊസൈറ്റി കാറ്റഗറി) (പട്ടികജാതി, ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ). 

എൻ.സി.എ. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് - ജില്ലാതലം 

 1. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ വുമൺ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ (ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ). 
 2. വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസിൽ  വുമൺ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) (പട്ടികജാതി, എൽ.സി./എ.ഐ., ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ, മുസ്ലീം). 

താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് സാധ്യതാപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും 

 1. കേരള ലെജിസ്ലേച്ചർ സെക്രട്ടേറിയേറ്റിൽ കാറ്റലോഗ് അസിസ്റ്റന്റ് (കാറ്റഗറി നമ്പർ 311/2022). 
 2. ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിങ് വകുപ്പിൽ ഡ്രാഫ്ട്സ്മാൻ ഗ്രേഡ് 1/ടൗൺ പ്ലാനിങ് സർവ്വേയർ ഗ്രേഡ് 1 (കാറ്റഗറി നമ്പർ 554/2021). 
 3. ഭൂജല വകുപ്പിൽ ഡ്രില്ലിങ് അസിസ്റ്റന്റ് (പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗം) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 314/2021). 
 4. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ (ഇലക്ട്രിക്കൽ വിങ്) ലൈൻമാൻ - ഒന്നാം എൻ.സി.എ.- എസ്.സി.സി.സി., ധീവര) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 346/2022, 347/2022). 

താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് ചുരുക്കപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും 

 1. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ വർക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ/ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ /ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് 2 (കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 680/2022). 
 2. പുരാവസ്തു വകുപ്പിൽ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് (ന്യുമിസ്മാറ്റിക്സ്) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 131/2021). 
 3. ലെജിസ്ലേച്ചർ സെക്രട്ടേറിയേറ്റിൽ റിപ്പോർട്ടർ ഗ്രേഡ് 2 (മലയാളം) - രണ്ടാം എൻ.സി.എ. പട്ടികവർഗ്ഗം (കാറ്റഗറി നമ്പർ 736/2022). 
 4. മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ മെഡിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ (കാറ്റഗറി നമ്പർ 31/2020). 
 5. വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിൽ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ (കമ്പ്യൂട്ടർ ഒാപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് അസിസ്റ്റന്റ്) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 745/2021). 
 6. വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിൽ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ (കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് മെയിന്റനൻസ്) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 148/2022). 
 7. വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിൽ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ (കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് നെറ്റ്‌വർക്ക് മെയിന്റനൻസ്) - ഒന്നാം എൻ.സി.എ. മുസ്ലീം (കാറ്റഗറി നമ്പർ 43/2022). 
 8. വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിൽ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ (ഡെയറീയിങ്) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 48/2022). 
 9. കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ (കാറ്റഗറി നമ്പർ 646/2021). 
 10. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ലക്ചറർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ (ഗവ.പോളിടെക്നിക്കുകൾ) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 146/2022). 
 11. കേരള ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ലിമിറ്റഡിൽ അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ (കാറ്റഗറി നമ്പർ 399/2021). 
 12. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിൽ ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഓഫീസർ (പട്ടികവർഗ്ഗം) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 34/2022). 
 13. കേരള പോലീസ് സർവീസിൽ (ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബ്) അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ബയോളജി) (പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗം) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 62/2022). 
 14. കേരള സ്റ്റേറ്റ് കയർ മാർക്കറ്റിങ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ ഫിനാൻസ് മാനേജർ (ജനറൽ കാറ്റഗറി) - എൻ.സി.എ. ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (കാറ്റഗറി നമ്പർ 546/2022). 
 15. കേരള സംസ്ഥാന പന ഉത്പന്ന വികസന തൊഴിലാളി ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ (കെൽപാം) ഫിനാൻസ് മാനേജർ (കാറ്റഗറി നമ്പർ 161/2022). 
 16. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഫുൾടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) എൽ.പി.എസ്. - ഒന്നാം എൻ.സി.എ. - ഒ.ബി.സി. (കാറ്റഗറി നമ്പർ 781/2022). 
 17. ഇടുക്കി, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ എൽ.പി. സ്കൂൾ ടീച്ചർ (തമിഴ് മീഡിയം) - ഒന്നാം എൻ.സി.എ. ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ, വിശ്വകർമ്മ, ധീവര,  എൽ.സി./എ.ഐ., മുസ്ലീം, പട്ടികജാതി (കാറ്റഗറി നമ്പർ 774/2022 - 779/2022). 
 18. വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ പാർട്ട് ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (സംസ്കൃതം) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 727/2022). 
 19. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഫുൾടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (ഉറുദു) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 710/2022). 
 20. വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ എൽ.പി. സ്കൂൾ ടീച്ചർ (മലയാളം മീഡിയം) (തസ്തികമാറ്റം മുഖേന) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 706/2022). 
 21. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഫുൾടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (സംസ്കൃതം) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 705/2022). 
 22. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ പാർട്ട് ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) എൽ.പി.എസ്. - അഞ്ചാം എൻ.സി.എ. - ഒ.ബി.സി. (കാറ്റഗറി നമ്പർ 653/2022). 
 23. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഫുൾടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) എൽ.പി.എസ്. - എട്ടാം എൻ.സി.എ. പട്ടികവർഗ്ഗം (കാറ്റഗറി നമ്പർ 645/2022). 
 24. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഫുൾടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) എൽ.പി.എസ്. - രണ്ടാം എൻ.സി.എ. പട്ടികജാതി, എസ്.ഐ.യു.സി.നാടാർ (കാറ്റഗറി നമ്പർ 638/2022, 639/2022). 
 25. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ പാർട്ട് ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (ഹിന്ദി) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 606/2022). 
 26. വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഫുൾടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (ഹിന്ദി) (തസ്തികമാറ്റം മുഖേന) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 604/2022). 
 27. വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഫുൾടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) എൽ.പി.എസ്. (കാറ്റഗറി നമ്പർ 413/2022). 
 28. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഡ്രോയിങ് ടീച്ചർ (എച്ച്.എസ്.) - ഒന്നാം എൻ.സി.എ. - എൽ.സി./എ.എെ., എസ്.ഐ.യു.സി.നാടാർ (കാറ്റഗറി നമ്പർ 281/2022, 282/2022). 
 29. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ് (വിമുക്തഭടൻമാർ മാത്രം) - ഒന്നാം എൻ.സി.എ. - ഒ.ബി.സി. (കാറ്റഗറി നമ്പർ 27/2023). 

താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് ഡിക്റ്റേഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തും 

 • വിവിധ ജില്ലകളിൽ എൻ.സി.സി. വകുപ്പിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 (വിമുക്തഭടൻമാർ മാത്രം) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 396/2020). 

Post a Comment

Previous Post Next Post

PSC യിൽ നിന്നും എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി ലഭിക്കുവാൻ ഈ ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.

Click here to Join PSC Update Telegram Channel


Click here to Join PSC Update WhatsApp Channel


PSC അറിയിപ്പുകൾ, തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ, പരീക്ഷ തീയതി, Answer Key, GK, Maths, English, Current Affairs തുടങ്ങിയവയുടെ പരിശീലനം, എന്നിവ ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ സൗജന്യ WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ


Join WhatsApp group Join Telegram Channel


ലിങ്ക് വഴി Join ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ 9895803330 ഈ നമ്പരിലേക്ക് WhatsApp മെസ്സേജ് അയച്ചാലും മതി.