2023 സെപ്റ്റംബർ 25ന് ചേർന്ന കമ്മിഷൻ യോഗതീരുമാനം


താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് സാധ്യതാപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും 

 1. വിവിധ ജില്ലകളിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ലൈൻമാൻ (ഇലക്ട്രിക്കൽ വിങ്) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 446/2022). 
 2. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ എൻ.സി.സി./സൈനികക്ഷേമ വകുപ്പിൽ എൽ.ഡി. ടൈപ്പിസ്റ്റ്/ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ്/ടൈപ്പിസ്റ്റ് ക്ലർക്ക് (വിമുക്തഭടൻമാർ മാത്രം) - എൻ.സി.എ. മുസ്ലീം, എൽ.സി./എ.ഐ.(കാറ്റഗറി നമ്പർ 779/2021, 780/2021). 
 3. വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ എൽ.ഡി. ടൈപ്പിസ്റ്റ് (നേരിട്ടും തസ്തികമാറ്റം മുഖേനയും) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 725/2022, 726/2022). 

താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് ചുരുക്കപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും 

 1. വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിൽ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ (പ്ലംബർ) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 397/2021). 
 2. സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിൽ പാർട്ട്ടൈം ടെയിലറിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ (കാറ്റഗറി നമ്പർ 187/2022). 
 3. കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ (മ്യൂസിക് കോളേജുകൾ) ജൂനിയർ ലക്ചറർ ഇൻ അപൈ്ലഡ് ആർട്ട് (കാറ്റഗറി നമ്പർ 687/2022). 
 4. കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ (ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജുകൾ) - ഒന്നാം എൻ.സി.എ. - എൽ.സി./എ.ഐ. (കാറ്റഗറി നമ്പർ 125/2022). 
 5. ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിങ് വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ടൗൺ പ്ലാനർ (കാറ്റഗറി നമ്പർ 550/2021). 
 6. വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ (മാത്തമാറ്റിക്സ്) മലയാളം മീഡിയം (തസ്തികമാറ്റം മുഖേന) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 497/2022). 
 7. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഫുൾടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (സംസ്കൃതം) - ഒന്നാം എൻ.സി.എ. - എൽ.സി./എ.ഐ. (കാറ്റഗറി നമ്പർ 784/2022). 
 8. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ സീവിങ് ടീച്ചർ (യു.പി.എസ്.) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 324/2022). 
 9. വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ പാർട്ട്ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) എൽ.പി.എസ്. - ഏഴാം എൻ.സി.എ. പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗം (കാറ്റഗറി നമ്പർ 655/2022, 656/2022). 
 10. വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ യു.പി.സ്കൂൾ ടീച്ചർ (മലയാളം മീഡിയം) (തസ്തികമാറ്റം മുഖേന) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 498/2022). 
 11. വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഫുൾടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) യു.പി.എസ്. - അഞ്ചാം എൻ.സി.എ. പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗം (കാറ്റഗറി നമ്പർ 634/2022, 635/2022). 
 12. വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഫുൾടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) എൽ.പി.എസ്. - രണ്ടാം എൻ.സി.എ. ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ, എസ്.ഐ.യു.സി.നാടാർ, ഒ.ബി.സി., പട്ടികജാതി, വിശ്വകർമ്മ (765/2022, 766/2022, 768/2022, 769/2022, 771/2022). 
 13. വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ യു.പി.സ്കൂൾ ടീച്ചർ (മലയാളം മീഡിയം) - ഒന്നാം എൻ.സി.എ. പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗം, എൽ.സി./എ.ഐ., ഒ.ബി.സി., ധീവര, മുസ്ലീം, ഹിന്ദുനാടാർ (കാറ്റഗറി നമ്പർ 427/2022, 428/2022, 429/2022, 430/2022, 431/2022, 432/2022, 433/2022). 
 14. പോലീസ് (കെ.സി.പി) വകുപ്പിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് (ട്രെയിനി) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 669/2022, 670/2022, 671/2022). 
 15. പോലീസ് (എ.പി.ബി.) വകുപ്പിൽ ആംഡ് പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (ട്രെയിനി) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 672/2022, 673/2022). 
 16. കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റബ്ബർ മാർക്കറ്റിങ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ പി.എസ്. ടു മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ - പാർട്ട് 1 (ജനറൽ കാറ്റഗറി) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 23/2022). 
 17. കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ, എൻ.സി.എ. പട്ടികജാതി, മുസ്ലീം, എസ്.ഐ.യു.സി.നാടാർ, ധീവര (കാറ്റഗറി നമ്പർ 321/2022, 177/2021 - 180/2021). 

Post a Comment

Previous Post Next Post

PSC യിൽ നിന്നും എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി ലഭിക്കുവാൻ ഈ ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.

Click here to Join PSC Update Telegram Channel


Click here to Join PSC Update WhatsApp Channel


PSC അറിയിപ്പുകൾ, തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ, പരീക്ഷ തീയതി, Answer Key, GK, Maths, English, Current Affairs തുടങ്ങിയവയുടെ പരിശീലനം, എന്നിവ ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ സൗജന്യ WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ


Join WhatsApp group Join Telegram Channel


ലിങ്ക് വഴി Join ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ 9895803330 ഈ നമ്പരിലേക്ക് WhatsApp മെസ്സേജ് അയച്ചാലും മതി.