Assistant Prison Officer/ Female Assistant Prison Officer Main Exam Syllabus

 


 1. പൊതുവിജ്ഞാനം
  1. ചരിത്രം - 5 Mark
  2. ഭൂമിശാസ്ത്രം - 5 Mark
  3. ധനതത്വശാസ്ത്രം - 5 Mark
  4. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന - 8 Mark
  5. കേരളം - ഭരണവും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും - 3 Mark
  6. ജീവശാസ്ത്രവും പൊതുജനാരോഗ്യവും - 4 Mark
  7. ഭൗതീകശാസ്ത്രം - 3 Mark
  8. രസതന്ത്രം - 3 Mark
  9. കല, കായികം, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം - 4 Mark
 2. ആനുകാലിക വിഷയങ്ങള്‍ - 10 Mark
 3. ലഘുഗണിതവും, മാനസിക ശേഷിയും നിരീക്ഷണപാടവ പരിശോധനയും - 10 Mark
 4. General English - 10 Mark
 5. പ്രാദേശിക ഭാഷകള്‍ (മലയാളം/കന്നഡ/തമിഴ്‌) - 10 Mark
 6. Special Topics (തസ്തികകളുടെ ജോലി സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ) - 20 Mark

വിശദമായ സിലബസ്‌

1. പൊതുവിജ്ഞാനം

i. ചരിത്രം (5 മാര്‍ക്ക്‌)

 1. കേരള ചരിത്രം
  • യൂറോപ്യന്‍മാരുടെ വരവ്‌
  • യൂറോപ്യന്‍മാരുടെ സംഭാവന
  • മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ മുതല്‍ ശ്രീചിത്തിരതിരുനാള്‍ വരെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം
  • സാമൂഹൃ, മത, നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥനങ്ങള്‍
  • കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥനങ്ങള്‍
  • കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ സാഹിതൃ സ്രോതസ്സുകള്‍
  • ഐക്യകേരള പ്രസ്ഥനം
  • 1956-നു ശേഷമുള്ള കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹൃ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം.
 2. ഇന്ത്യ ചരിത്രം
  • രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം
  • ബ്രിട്ടിഷ്‌ ആധിപത്യം
  • ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം
  • ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണം
  • സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം
  • സാമൂഹൃ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
  • വര്‍ത്തമാനപത്രങ്ങള്‍
  • സ്വാതന്ത്യസമരചരിത്രകാലത്തെ സാഹിത്യവും കലയും
  • സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും
  • ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടം
  • സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുന:സംഘടന
  • ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ പുരോഗതി
  • വിദേശ നയം
 3. ലോക ചരിത്രം
  • ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം (Great Revolution)
  • അമേരിക്കന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം
  • ഫ്രഞ്ച്‌ വിപ്ലവം
  • റഷ്യന്‍ വിപ്ലവം
  • ചൈനീസ്‌ വിപ്ലവം
  • രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധാനന്തര രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം
  • ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടന, മറ്റ്‌ അന്താരാഷ്ട സംഘടനകള്‍

ii. ഭൂമിശാസ്ത്രം (5 മാര്‍ക്ക്‌)

 1. ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥന തത്വങ്ങള്‍
  • ഭൂമിയുടെ ഘടന
  • അന്തരീക്ഷം, പാറകള്‍, ഭൗമോപരിതലം, അന്തരീക്ഷ മര്‍ദ്ദവും കാറ്റും, താപനിലയും
  • ജതുക്കളും, ആഗോളപ്രശ്നങ്ങള്‍
  • ആഗോളതാപനം
  • വിവിധതരം മലിനീകരണങ്ങള്‍, മാപ്പുകള്‍
  • ടോപ്പോ ഗ്രഫിക് മാപ്പുകള്‍, അടയാളങ്ങള്‍, വിദൂരസംവേദനം
  • ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവര സംവിധാനം, മഹാസമുദ്രങ്ങള്‍, സമുദ്രചലനങ്ങള്‍, ഭൂഖണ്ഡങ്ങള്‍, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും
 2. ഇന്ത്യ : ഭൂപ്രകൃതി
  • സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവയുടെ സവിശേഷതകള്‍
  • ഉത്തരപർവ്വത മേഖല, നദികള്‍, ഉത്തരമഹാസമതലം, ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി, തീരദേശം,
  • കാലാവസ്ഥ
  • സ്വാഭാവിക സസ്യപ്രകൃതി
  • കൃഷി
  • ധാതുക്കളും വ്യവസ്ഥയവും
  • ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകൾ
  • റോഡ്‌, ജല, റെയില്‍, വ്യോമ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍
 3. കേരളം : ഭൂപ്രകൃതി
  • ജില്ലകള്‍, സവിശേഷതകള്‍
  • നദികള്‍
  • കാലാവസ്ഥ
  • സ്വാഭാവിക സസ്യപ്രകൃതി
  • വന്യജീവി
  • കൃഷിയും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും
  • ധാതുക്കളും വ്യവസായവും
  • ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകൾ
  • റോഡ്‌, ജല, റെയില്‍, വ്യോമ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍

iii. ധനതത്വ ശാസ്ത്രം (5 മാര്‍ക്ക്‌)

 • ഇന്ത്യ:
  • സാമ്പത്തിക രംഗം
  • പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികള്‍
  • പ്ലാനിംഗ്‌ കമ്മീഷന്‍
  • നീതി ആയോഗ്‌
  • നവസാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങള്‍
  • ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
  • കാര്‍ഷിക വിളകള്‍
  • ധാതുക്കള്‍
  • ഹരിത വിപ്ലവം

iv. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന (8 മാര്‍ക്ക്‌)

 • ഭരണഘടന നിര്‍മ്മാണ സമിതി
 • ആമുഖം
 • പൗരത്വം
 • മൗലികാവകാശങ്ങൾ
 • നിര്‍ദ്ദേശക തത്വങ്ങള്‍
 • മൗലിക കടമകൾ
 • ഗവൺമെന്റിന്റെ ഘടകങ്ങൾ
 • പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണ ഘടനാ ഭേദഗതികള്‍ (42, 44, 52, 73, 74, 86, 91)
 • പഞ്ചായത്തീരാജ്‌
 • ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ ചുമതലകളും
 • യൂണിയന്‍ ലിസ്റ്റ്‌, സ്റ്റേറ്റ്‌ ലിസ്റ്റ്, കണ്‍കറന്റ ലിസ്റ്റ്‌

v. കേരളം - ഭരണവും ഭരണസംവിധാനങ്ങളും (3 മാര്‍ക്ക്‌)

 • കേരളം - സംസ്ഥാന സിവില്‍ സർവ്വീസ്
 • ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
 • വിവിധ കമ്മീഷനുകള്‍
 • സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ ആസൂത്രണ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍
 • ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി
 • തണ്ണീര്‍ത്തട സംരക്ഷണം
 • തൊഴിലും ജോലിയും
 • ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ പദ്ധതികള്‍
 • ഭൂപരിഷ്കരണങ്ങള്‍
 • സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികള്‍, മുതിര്‍ന്ന പൗരന്‍മാര്‍ എന്നിവരുടെ സംരക്ഷണം
 • സാമൂഹിക ക്ഷേമം
 • സാമൂഹൃ സുരക്ഷിതത്വം

vi. ജീവശാസ്ത്രവും പൊതുജന ആരോഗ്യവും (4 മാര്‍ക്ക്‌)

 1. മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവ്‌
 2. ജീവകങ്ങളും ധാതുക്കളും അവയുടെ അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങളും
 3. സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും
 4. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
 5. ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങള്‍
 6. അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ വിജ്ഞാനം
 7. പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും

vii. ഭൗതീക ശാസ്ത്രം (3 മാര്‍ക്ക്‌)

 1. ഭൗതീക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാഖകള്‍, ദ്രവ്യം - യൂണിറ്റ്‌, അളവുകളും തോതും.
 2. ചലനം - ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങള്‍ - മൂന്നാം ചലന നിയമം - ആക്കം - പ്രൊജക്ടൈല്‍ മോഷന്‍ - മൂന്നാം ചലന നിയമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍, ISRO യുടെ ബഹിരാകാശ നേട്ടങ്ങള്‍.
 3. പ്രകാശം - ലെന്‍സ്‌, ദര്‍പ്പണം r=2f എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രകാശത്തിന്റെ വിവിധ പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ - മഴവില്ല്‌ - വസ്തുക്കളുടെ വിവിധ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം - IR Rays – UV Rays – X-Rays - ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട്.
 4. ശബ്ദം - വിവിധ തരം തരംഗങ്ങള്‍ - വൃതൃസ്ത മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രവേഗം, അനുരണനം, ആവര്‍ത്തന പ്രതിപതനം.
 5. ബലം - വിവിധ തരം ബലങ്ങള്‍ - ഘര്‍ഷണം - ഘര്‍ഷണത്തിന്റെ ഉപയോഗങ്ങളും ദോഷങ്ങളും, ദ്രാവക മര്‍ദ്ദം - പ്ലവക്ഷമ ബലം - ആര്‍ക്കമിഡീസ്‌ തത്വം - പാസ്കല്‍ നിയമം - സാന്ദ്രത - ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത - അഡ്ഹിഷന്‍ കൊഹീഷന്‍ ബലങ്ങള്‍ - കേശിക ഉയര്‍ച്ച - വിസ്കസ് ബലം - പ്രതല ബലം.
 6. ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം - അഭികേന്ദ്ര ബലം, അപകേന്ദ്രബലം, ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ - പാലായന പ്രവേഗം, പിണ്ഡവും ഭാരവും - 'g' യുടെ മൂല്യം - ഭൂമിയുടെ വിവിധസ്ഥലങ്ങളില്‍ 'g' യുടെ മൂല്യം.
 7. താപം - താപനില -- വിവിധതരം തെര്‍മോമീറ്ററുകള്‍, ആര്‍ദ്രത ആപേക്ഷിക ആര്‍ദ്രത.
 8. പ്രവര്‍ത്തി - ഊര്‍ജ്ജം - പവര്‍ - ഗണിത പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഉത്തോലകങ്ങള്‍, വിവിധതരം ഉത്തോലകങ്ങള്‍.

viii. രസതന്ത്രം (3 മാര്‍ക്ക്‌)

 1. ആറ്റം - തന്‍മാത്ര - ദ്രവ്യത്തിന്റെ വിവിധ അവസ്ഥകള്‍ -രൂപാന്തരത്വം - വാതക നിയമങ്ങള്‍ - അക്വാറീജിയ.
 2. മൂലകങ്ങള്‍ - ആവര്‍ത്തനപട്ടിക - ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളും - രാസ - ഭൗതിക മാറ്റങ്ങള്‍ - രാസപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ - ലായനികള്‍, മിശ്രിതങ്ങള്‍, സംയുക്തങ്ങള്‍.
 3. ലോഹങ്ങള്‍ - അലോഹങ്ങള്‍ - ലോഹസങ്കരങ്ങള്‍, ആസിഡും ആല്‍ക്കലിയും - pH മൂല്യം - ആല്‍ക്കലോയിഡുകള്‍.

ix. കല, കായികം , സാഹിത്യം, സംസ്കാരം (4 മാര്‍ക്ക്‌)

 1. കല
  • കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദ്രശ്യ-ശ്രാവ്യകലകള്‍ ഇവയുടെ ഉത്ഭവം, വ്യാപനം, പരിശീലനം എന്നിവ കൊണ്ട്‌
   - പ്രശസ്തമായ സ്ഥലങ്ങള്‍
   - പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
   - പ്രശസ്തരായ വൃക്തികള്‍
   - പ്രശസ്തരായ കലാകാരന്‍മാര്‍
   - പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാര്‍
 2. കായികം
  1. കായികരംഗത്ത്‌ വൃക്തിമുദ്രപതിപ്പിച്ച കേരളത്തിലേയും ഇന്ത്യയിലേയും ലോകത്തിലേയും പ്രധാന കായികതാരങ്ങൾ, അവരുടെ കായിക ഇനങ്ങൾ, അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ, അവർക്ക്‌ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമതികൾ.
  2. പ്രധാന അവാർഡുകൾ - അവാർഡ്‌ ജേതാക്കൾ - ഓരോ അവാർഡും ഏതു മേഖലയിലെ പ്രകടനത്തിനാണ്‌ നൽകുന്നത് എന്ന അറിവ്‌.
  3. പ്രധാന ട്രോഫികൾ - ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങൾ/ കായിക ഇനങ്ങൾ.
  4. പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങൾ - പങ്കെടുക്കുന്ന കളിക്കാരുടെ എണ്ണം.
  5. കളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പദങ്ങൾ (Terms)
  6. ഒളിമ്പിക്സ്‌
   - അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
   - പ്രധാന വേദികൾ/ രാജ്യങ്ങൾ
   - പ്രശസ്തമായ വിജയങ്ങൾ / കായിക താരങ്ങൾ
   - ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനങ്ങൾ
   - വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ്‌
   - പാര ഒളിമ്പിക്സ്‌
  7. ഏഷ്യൻ ഗയിംസ്‌, ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗയിംസ്‌, കോമൺവെൽത്ത്‌ ഗയിംസ്‌, സാഫ്‌ ഗയിംസ്‌
   - വേദികൾ
   - രാജ്യങ്ങൾ
   - ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം
   - ഇതര വസ്തുതകൾ
  8. ദേശീയ ഗയിംസ്‌ (National Games)
  9. ഗയിംസ്‌ ഇനങ്ങൾ
   -മത്സരങ്ങൾ
   -താരങ്ങൾ, നേട്ടങ്ങൾ
  10. ഓരോ രാജ്യത്തിന്റേയും ദേശീയ കായിക ഇനങ്ങൾ / വിനോദങ്ങൾ
 3. സാഹിത്യം
  1. മലയാളത്തിലെ പ്രധാന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ - ആദ്യകൃതികൾ, കർത്താക്കൾ
  2. ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിലേയും പ്രധാനകൃതികൾ അവയുടെ കർത്താക്കൾ
  3. എഴുത്തുകാർ - തൂലികാനാമങ്ങൾ, അപരനാമങ്ങൾ
  4. കഥാപാത്രങ്ങൾ - കൃതികൾ
  5. പ്രശസ്തമായ വരികൾ - കൃതികൾ - എഴുത്തുകാർ
  6. മലയാള പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആരംഭം, തുടക്കം കുറിച്ചവർ, ആനുകാലികങ്ങൾ
  7. പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ / ബഹുമതികൾ
   - അവാർഡിനർഹരായ എഴുത്തുകാർ
   - കൃതികൾ
  8. ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ മലയാളികൾ - അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ
  9. മലയാള സിനിമയുടെ ഉദ്ഭവം, വളർച്ച, നാഴികക്കല്ലുകൾ, പ്രധാന സംഭാവന നൽകിയവർ, മലയാള സിനിമയും ദേശീയ അവാർഡും.
 4. സംസ്കാരം
  1. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾ, ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ പ്രശസ്തമായ ഉത്സവങ്ങൾ.
  2. കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക നായകർ, അവരുടെ സംഭാവനകൾ

2. ആനുകാലിക വിഷയങ്ങള്‍ (10 മാര്‍ക്ക്‌)

3. ലഘുഗണിതവും, മാനസിക ശേഷിയും നിരീക്ഷണപാടവ പരിശോധനയും

i. ലഘു ഗണിതം (5 മാര്‍ക്ക്‌)

 1. സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രീയകളും (Numbers and Basic Operations)
 2. ഭിന്നസംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും (Fraction and Decimal Numbers)
 3. ശതമാനം (Percentage)
 4. ലാഭവും നഷ്ടവും (Profit and Loss)
 5. സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും (Simple and Compound Interest)
 6. അംശബന്ധവും അനുപാതവും (Ratio and Proportion)
 7. സമയവും ദൂരവും (Time and Distance)
 8. സമയവും പ്രവൃത്തിയും (Time and Work)
 9. ശരാശരി (Average)
 10. കൃത്യങ്കങ്ങൾ (Laws of Exponents)
 11. ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ്‌, വിസ്തീർണ്ണം, വ്യാപ്തം തുടങ്ങിയവ (Mensuration)
 12. പ്രോഗ്രഷനുകൾ (Progressions)

ii. മാനസിക ശേഷിയും നിരീക്ഷണപാടവ പരിശോധനയും (5 മാര്‍ക്ക്‌)

 1. ശ്രേണികൾ-സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ, അക്ഷര ശ്രേണികൾ (series)
 2. ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ (Problems on Mathematical signs)
 3. സ്ഥാന നിർണ്ണയ പരിശോധന
 4. സമാന ബന്ധങ്ങൾ (Analogy) - Word Analogy, Alphabet Analogy, Number Analogy
 5. ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക (Odd man out)
 6. സംഖ്യാവലോകന പ്രശ്നങ്ങൾ
 7. കോഡിംഗും ഡീകോഡിംഗും (Coding and De coding)
 8. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ (Family Relations)
 9. ദിശാവബോധം (Sense of Direction)
 10. ക്ലോക്കിലെ സമയവും കോണളവും (Time and Angles)
 11. ക്ലോക്കിലെ സമയവും പ്രതിബിംബവും (Time in a clock and its reflection)
 12. കലണ്ടറും തീയതിയും (Date and Calendar)
 13. ക്ലറിക്കൽ ശേഷി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ (Clerical Ability)

4. GENERAL ENGLISH

i. English Grammar (5 മാര്‍ക്ക്‌)

 1. Types of Sentences and Interchange of Sentences.
 2. Different Parts of Speech.
 3. Agreement of Subject and Verb.
 4. Articles - The Definite and the Indefinite Articles.
 5. Uses of Primary and Modal Auxiliary Verbs
 6. Tag Questions
 7. Infinitive and Gerunds
 8. Tenses
 9. Tenses in Conditional Sentences
 10. Prepositions
 11. The Use of Correlatives
 12. Direct and Indirect Speech
 13. Active and Passive voice
 14. Correction of Sentences

ii. Vocabulary (5 മാര്‍ക്ക്‌)

 1. Singular & Plural, Change of Gender, Collective Nouns
 2. Word formation from other words and use of prefix or suffix
 3. Compound words
 4. Synonyms
 5. Antonyms
 6. Phrasal Verbs
 7. Foreign Words and Phrases
 8. One Word Substitutes
 9. Words often confused
 10. Spelling Test
 11. Idioms and their Meanings

5. പ്രാദേശിക ഭാഷകള്‍ (10 മാര്‍ക്ക്‌)

Malayalam

 1. പദശുദ്ധി
 2. വാകൃശുദ്ധി
 3. പരിഭാഷ
 4. ഒറ്റപദം
 5. പര്യായം
 6. വിപരീത പദം
 7. ശൈലികൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ
 8. സമാനപദം
 9. ചേർത്തെഴുതുക
 10. സ്ത്രീലിംഗം പുല്ലിംഗം
 11. വചനം
 12. പിരിച്ചെഴുതൽ
 13. ഘടക പദം (വാക്യം ചേർത്തെഴുതുക)

Kannada

 1. Word Purity / Correct Word
 2. Correct Sentence
 3. Translation
 4. One Word / Single Word / One Word Substitution
 5. Synonyms
 6. Antonyms
 7. Idioms and Proverbs
 8. Equivalent Word
 9. Join the Word
 10. Feminine Gender, Masculine Gender
 11. Number
 12. Sort and Write

Tamil

 1. Correct Word
 2. Correct Structure of Sentence
 3. Translation
 4. Single Word
 5. Synonyms
 6. Antonyms / Opposite
 7. Phrases and Proverbs
 8. Equal Word
 9. Join the Word
 10. Gender Classification – Feminine, Masculine
 11. Singular, Plural
 12. Separate
 13. Adding Phrases

6. Special Topics (തസ്തികകളുടെ ജോലി സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ )

 1. കേരള ജയില്‍ വകുപ്പ്‌ - ഘടനയും പ്രവര്‍ത്തനരീതികളും (5 മാര്‍ക്ക്‌)
 2. മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം 1993 (5 മാര്‍ക്ക്‌)
 3. വിവരാവകാശ നിയമം 2005 (5 മാര്‍ക്ക്‌)
 4. മനഃശാസ്ത്രം - അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള്‍ (5 മാര്‍ക്ക്‌)
  - മനുഷ്യ സ്വഭാവവും പ്രതികരണങ്ങളും
  - മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തം
  - അക്രമണോത്സുകത
  - ഇച്ഛാഭംഗം
  - മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദം
  - ഉത്കണ്ഠ
  - വൃക്തിയും സമൂഹവും
  - സംയോജനം (Adjustment)
  - അഭിപ്രേരണ (Motivation)
  - ബുദ്ധി - ബഹുമുഖ സിദ്ധാന്തം (Multiple Intelligence)

NOTE: - It may be noted that apart from the topics detailed above, questions from other topics prescribed for the educational qualification of the post may also appear in the question paper. There is no undertaking that all the topics above may be covered in the question paper

 

Post a Comment

Previous Post Next Post

PSC യിൽ നിന്നും എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി ലഭിക്കുവാൻ ഈ ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.

Click here to Join PSC Update Telegram Channel


Click here to Join PSC Update WhatsApp Channel


PSC അറിയിപ്പുകൾ, തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ, പരീക്ഷ തീയതി, Answer Key, GK, Maths, English, Current Affairs തുടങ്ങിയവയുടെ പരിശീലനം, എന്നിവ ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ സൗജന്യ WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ


Join WhatsApp group Join Telegram Channel


ലിങ്ക് വഴി Join ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ 9895803330 ഈ നമ്പരിലേക്ക് WhatsApp മെസ്സേജ് അയച്ചാലും മതി.